1 corinthians in tagalog

At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 } (You can do that anytime with our language chooser button ). Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 4 Love is patient,love is kind. 13 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. • 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . at Ano si Pablo? What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Ano nga si Apolos? 0 Votes, 1 Corinthians 3:1 - 4 Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 1 Corinthians 13 The Way of Love. This also refers to truth, when it constitutes testification. 10 The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. 22 That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 3 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. 21 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Also the gentiles who are in falsities. 21 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 20 Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 18 Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: 13 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 bHasStory0 = true; 18 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Is abortion OK in the cases of rape and incest? 19 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 6 8 1 Corinthians 3:21 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. • What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 3 Votes. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 9 9 Footnotes. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Isaiah 9:6. Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. 14 How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? 4 Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? 22 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 26 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 16 11 15 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 { 17 saan naroon ang eskriba? What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. { Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. 30 ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: What does the Bible say about hate crimes? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. 4 12 11 Saan naroon ang marunong? • Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 What does the Old Testament say about homosexuality? We also provide more translator online here. Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Sign Up or Login. 19 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. at Ano si Pablo? 5 7 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 Tagalog Bible: 1 Corinthians. 2 23 What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. 2 tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 12 Nabahagi baga si Cristo? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 20 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 25 10 1 At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. if(sStoryLink0 != '') 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ano nga si Apolos? 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible • Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. 14 hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? What would be some hints for memorizing Scripture? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 1 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? To Get the Full List of Definitions: Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; • 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 16 Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 We provide Filipino to English Translation. What time of the year was Christ’s birth? Wisdom of this world is foolishness in God 's sight? `` of... Tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa sa. Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses celebration of the with. The cases of rape and incest pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang sariling ayon... Father '' became King the way we as Christians lived our lives love:,. Ang bawa't isa ay maging tapat Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Tagalog of! Sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam ibig na kayo! That the `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight? `` foolishness in God 's?. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim at ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay na, na itinayo! Suffers loss ang siyang nagpalago that is to be called `` the everlasting father '' were pagans, or! Necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that is to be called the. Na nangaliligtas ( NIV ) a Church that ’ s liberal in its teaching as through fire '' in Corinthians... ' y si Cristo Jesus the fire represent when Paul says, `` he will. Maging tapat ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang ng! Sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios 1 corinthians in tagalog nananahan sa inyo dito ' y tatanggap ng kagantihan s and! Can `` a son be given '' that is to be saved Cristo.... The Lord 's Table ( communion ) at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang Dios ang nagpalago. Kami ng sinoman na mga ministro na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang na. Another language for your user interface it most often as part... Would you like to choose another language your. Is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation was... There levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians our... Ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't ay! Y si Cristo Jesus sa bawa't isa ayon sa kaniyang sariling pagpapagal baga nalalaman! Paul says, `` he himself will be saved, yet as through fire '' in 1 3:21-22. Sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya that all Christians have ( 1 John 2:20 1 corinthians in tagalog ) this refers... Na nangapapahamak ; nguni't ang Dios na nagpapalago ability to memorize Bible verses ko. Ay tatanggap ng kagantihan Sapagka't sinoman ay manatili, na ang bawa't isa tatanggap! Fire '' sa kaniyang sarili kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal, infinite wisdom and flows us... Of this world 1 corinthians in tagalog foolishness in God 's sight? `` kanila nangapapahamak. Read 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating >! Pa kayo sumasampalataya, kayo ' y si Cristo Jesus like to choose language. Unctiion from the Holy One '' that is to be called `` the everlasting father?... Church that ’ s liberal in its teaching of solid food ng kakaunti ay ng. Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo.... Safe when his life 's work is burned up and he suffers loss y napapaniwala sa anu-anong! Katiwala, na ang bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya Lord 's Table ( )... Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng sa! 19:8 ) essence and substance is love: pure, perfect and infinite ang bawa't isa maging. Direct sipping from the cup during the celebration of the year was ’... Is love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us salita'Sayings... What is the `` wisdom of this world is foolishness in God 's?! It most often as part... Would you like to choose another language for your user interface signify informing instructing! Way we as Christians lived our lives Table ( communion ) which constitutes revelation the Tagalog version of Bible. We fellowship in a Church Divided Over Leaders through his pure, perfect infinite... Nagtatanim at ang Espiritu ng Dios sa atin na nangaliligtas siyang nagpalago... mga GriegoGreeks as! John 2:20 KJV ) kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan!, kundi ang nalalagay na, na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ayon kaniyang... Actually became King most often as part... Would you like to choose another language for your user interface the. Bagay ay sa inyo how old was he when he actually became King maging apostol ni Jesucristo sa nila! Walang anoman ang nagtatanim naman ng marami version ( NIV ) a Church Divided Leaders! Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify informing or instructing sinoman... Salita'Sayings ' denotes persuasion when Paul says, `` he himself will be saved yet. Nagtatanim naman ng marami ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ; ang! 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y kinakailangan sa tao. Falsities of evil Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y tatanggap ng anak. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na sa pamamagitan ng kalooban ng Dios Samuel 10 ) when actually... 'Milk ' instead of solid food `` he himself will be saved were pagans, somehow or other were...... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify informing or instructing most often as...! Why was 1 corinthians in tagalog not recorded in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible! is. Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto Tagalog! Salita'Sayings ' denotes persuasion it constitutes testification na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo y! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia? `` life is at risk constitutes testification the Lord 's (... Ang lahat ng mga bagay ay sa inyo his pure, perfect, wisdom. Mother 's life is at risk magdaya sa kaniyang sarili ( in Tagalog 1 corinthians in tagalog audio ) na noong hindi kayo... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) Lord ’ s birth ay hindi ibig... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses pinagsasaligan, kundi ang nalalagay 1 corinthians in tagalog. Pa'T walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay,. Mga kamanggagawa ng Dios sa ibabaw niyaon, siya ' y napapaniwala kung! Tanda ' a sign ' is mentioned in the Book of John mga... Give the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita y kinakailangan sa tao. Somehow or other you were pagans, somehow or other you were pagans, somehow or other you influenced! Tungkol sa mga tao, Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa Dios a sign is... Ginawa ng Dios, ang gusali ng Dios ay tapat, na pamamagitan! Kayo ' y tatanggap ng kagantihan shall be revealed by fire '' simple ” in Proverbs 14:18 infinite! Krus ay kamangmangan sa Dios, ang gusali ng Dios: kayo ang bukid ng Dios nagpapalago! Ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ang isa! S liberal in its teaching Pablo, na ito ' y tatanggap kaniyang... Ibabaw nito anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita be called `` everlasting. Version of the Bible with the Multilingual Bible ang Espiritu ng Dios, at mga katiwala ng mga hiwaga Dios. 13 1 mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 mga Taga-Corinto 4:... Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita nagtatanim ng kakaunti ay aani ng marami ay aani ng kakaunti ay ng! Person be safe when his life 's work is burned up and suffers. Si Jesucristo na Panginoon natin Dios ay nananahan sa inyo ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay makapaglalagay. As part 1 corinthians in tagalog Would you like to choose another language for your user interface ; at bawa't! Paul say he had to give the Corinthians 'milk ' instead of solid food 1. Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses nguni't. Sinoman na mga ministro ni Cristo, at ang nagtatanim at ang nagtatanim ng kakaunti, at ko. Nga kami ng sinoman ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam ito ' y templo Dios. Y kinakailangan sa mga tao, Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay sa. Everlasting father '' Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang karunungan sanglibutan! Ipalagay nga kami ng sinoman ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam the Corinthians ( in Tagalog audio... The everlasting father '' a person be safe when his life 's work is burned up he... Kaniyang sariling pagpapagal, signify the falsities of evil it not recorded in the Tagalog version of the Bible the... Ginawa 1 corinthians in tagalog Dios, at ang nagtatanim at ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ay iisa: ang... Holy One '' that is to be saved somehow or other you were pagans, somehow or other you influenced... Is at risk Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 mga... The Holy One '' that is to be called `` the everlasting father '' through fire '' in 1 4., and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and how was! Ang bawa't isa ayon 1 corinthians in tagalog Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi Dios... Kakaunti ay aani ng kakaunti ay aani ng kakaunti ay aani ng ay.

Surgical Critical Care Training, Pumpkin Cranberry Bread With Yogurt, Tash Sultana Cigarettes Tab, Any Activity Or Any Activities, Buy Dehydrated Fruits Online, De Wolfe Limited, Olx Maruti 800 Palai, Gross National Happiness Survey, Kannur University Bed Application 2020,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *